Enquiry

+977-099-520729

info@fwu.edu.np

Notice Detail

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ्ग संकायमा करार सेवामा जनशक्ति भर्ना गर्ने बारे सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९-१०-१८

  • By / Super Admin
  • Feb 1, 2023
  • Notice for: All

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ्ग संकायमा करार सेवामा जनशक्ति भर्ना गर्ने बारे सूचना 

प्रथम पटक प्रकाशित मिति  २०७९-१०-१८